Vad är en DISC-analys?

En DISC-analys är en analys som görs i ett webbaserat formulär. Analysen är ipsativ och självskattande där du svarar på ett antal frågor (vanligtvis mellan 25 till 40 frågor) du får fyra svarsalternativ, och skall välja ett alternativ som stämmer bäst och ett som stämmer sämst med din bild av dig själv.

Det finns idag uppskattningsvis 15 olika leverantörer av DISC-analyser där de allra flesta av dem utgår ifrån William Moulton Marstons DISC-modell. Det som skiljer dessa analysföretag åt är hur deras rapporter beskriver individens beteende. Några av de kända leverantörerna är IPU, Ensize, Extended DISC, ThomasSystemet och Discover DISC. Dessa företag har i sin tur konsulter och samarbetspartners i olika utsträckning som arbetar med DISC-analyser som ett verktyg i en mängd olika sammanhang. Vanliga namn på en DISC-analys är också: Personprofil, Kommunikationsprofil, kommunikationsanalys, beteendestil och andra liknande ord.

Varför används alla dessa olika ord då?
Troligtvis används olika ord i olika sammanhang utifrån hur analysen är tänkt att användas, men gemensamt för dem alla är att de beskriver en persons sätt att agera och reagera i olika situationer. En viktig definition är att se till orden har och är. Vi har en viss kommunikationsstil, vilket betyder att vi kan välja att förändra den vid behov, saker som vi är kan ses som omöjliga att förändra (jag är 170 cm lång osv.) Några andra ord som också förekommer i sammanhanget är svenska eller engelska ord som beskriver ett sätt att vara, som t.ex. specialist, inspiratör, utvecklare och försäkrare, eller communicator, stimulator, operator osv.

Alla DISC-analyser beskriver ett grundbeteende och ett anpassat beteende, utöver det kan vissa även beskriva beteende under press och stress.

Grundbeteendet kan ses som förhållandevis stabilt från det att man har uppnått vuxen ålder, det visar det naturliga beteende hur du förhåller dig till omgivningen när du är trygg och avspänd. Det kan också beskrivas med hur en person reagerar med sin ryggmärg, säg att en akut händelse uppstår, och du inte har någon chans att ta hänsyn till vad omgivningen skulle förvänta sig av dig, då använder du främst ditt grundbeteende.

Det anpassade beteendet speglar de förändringar du känner att du behöver göra i olika situationer. Vi har alla en mängd olika anpassningar som vi gör, på arbetet, i hemmet, på festen, med barnen och med helt okända människor. När DISC-analysen används i arbetsrelaterade sammanhang så är det den anpassning en person känner att den behöver göra på sin arbetsplats som visas i det anpassade beteendet.

En DISC-profil är ingen 100 % sanning om en persons beteende, det är en vägledning och guidning om vad som förefaller naturligt för den här personen som det ser ut i hans eller hennes liv just nu, ett verktyg för reflektion. Alla profiler behövs i våra företag idag, och ingen profil är bättre än någon annan.

För att kunna förstå och tillgodogöra sig kunskapen om en persons profil krävs en licensierad användare som gör en så kallad återkoppling av rapporten, en DISC-analys är ett verktyg för utveckling och reflektion som är oerhört kraftfull.

Några vanliga användningsområden för DISC-analyser är: personlig utveckling, grupp och teamutveckling, ledarskapsutveckling, rekrytering, som underlag i medarbetarsamtal och för utveckling av olika yrkesroller.